Tag Archives: ॐ नमः शिवाय

राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे | सह्स्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने || ||

अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमिसंस्थिताः | ये भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया || ||

ॐ नमः शिवाय

Advertisements