Tag Archives: साई

श्री सद्गुरू साईबाबांचे भक्तांना अभय

शिर्डीस ज्याचे लागतील पाय ।
टळती अपाय सर्व त्याचे ।। १ ।।
 
माझ्या समाधीची पायरी चढेल ।
दुःख हे हरेल सर्व त्याचे ।। २ ।।
 
जरी हे शरीर गेलो मी टाकून ।
तरी मी धावेन भक्तासाठी ।। ३ ।।
 
नवसास माझी पावेल समाधी ।
धरा दृढ बुद्धी माझ्या ठायी ।। ४ ।।
 
नित्य मी जिवंत , जाणा हेचि सत्य ।
नित्य घ्या प्रचीत अनुभवे ।। ५ ।।
 
शरण मज आला , आणि वाया गेला ।
दाखवा दाखवा ऐसा कोणी ।।६।।
 
जो जो , मज भजे, जैशा जैशा भावे ।
तैसा तैसा पावें, मीही त्यासी ।।७।।
 
तुमचा मी भार वाहीन सर्वथा ।
नव्हे हे अन्यथा वचन माझे ।।८।।
 
जाणा येथे आहे साहाय्य सर्वांस ।
मागे जे जे त्यास  ते ते लाभे ।।९।।
 
माझा जो जाहला काया – वाचा – मनी ।
तयाचा  मी ऋणी सर्वकाळ ।।१०।।
 
साई म्हणे तोचि, तोचि झाला धन्य ।
झाला  जो  अनन्य माझ्या पायी ।।११।।
Advertisements